Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η εταιρεία και οι βασικοί όροι

Η Ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «e-AUTOBID ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Ε» και τον διακριτικό τίτλο “e-AUTOBID”, παρέχει υπηρεσίες, διοργάνωσης και διεξαγωγής ηλεκτρονικών, διαδικτυακών πλειστηριασμών και δημοπρασιών μεταξύ επαγγελματιών και είναι διαχειριστής της εν λόγω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της είναι η«www.e-autobid.gr».

Η έδρα της εταιρείας είναι στo Άργος Αργολίδας, στην οδό Κωνσταντίνου Κανάρη 29.

Αντικείμενο των δημοπρασιών είναι κυρίως η πώληση μεταχειρισμένων, τρακαρισμένων, κατεστραμμένων επιβατικών   οχημάτων και φορτηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων ή υπολείμματα αυτών.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εφαρμόζονται μεταξύ της «e-AUTOBID ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Ε»  και των εμπόρων – μελών, οι οποίοι εγγράφονται και κάνουν χρήση αυτής.  

Ο έμπορος-μέλος για  τη χρήση της ιστοσελίδας και πλατφόρμας  δεσμεύεται εκ των προτέρων να δώσει  ανεπιφύλακτα τη  συγκατάθεσή του σε όλους τους  όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τους όρους ή μερική αποδοχή αυτών ή αποδοχή υπό επιφύλαξη ο αιτών έμπορος-μέλοςοφείλει  να ενημερώσει εγγράφως τον διαχειριστή για την διαφωνία του, στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-autobid.gr και ο Διαχειριστής να απορρίψει αμέσως την αίτηση εγγραφής του. Σε περίπτωση εγγραφής και συμμετοχής στις ηλεκτρονικές Δημοπρασίες ο έμπορος-μέλος συμφωνεί με όλο το περιεχόμενο των όρων και προϋποθέσεων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

1.1.Προυποθέσεις συμμετοχής στην πλατφόρμα.

Για την πρόσβαση και συμμετοχή του εμπόρου-μέλους στις δημοπρασίες απαιτείται η εγγραφή του η οποία πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης με εκδήλωση ενδιαφέροντος, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς το Διαχειριστή μέσω της πλατφόρμας. Αφού γίνει η εγγραφή το μέλος αναμένει την έγκριση από τον Διαχειριστή. Μέλος της πλατφόρμας είναι μόνο ο εγγεγραμμένος χρήστης(έμπορος-μέλος) ο όποιος χρησιμοποιεί για την είσοδο του στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική διεύθυνση email του, (που δηλώνει ο ίδιος), καθώς  και τον κωδικό πρόσβασης που λαμβάνει κατά την εγγραφή του από τον διαχειριστή της πλατφόρμας.

 

1.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής.

 Ο χρήστης πρέπει να καταθέσει επικυρωμένα έγγραφα νομιμοποίησης και ταυτοποίησής του μέσα σε προθεσμία μιας εβδομάδας και να τα αποστείλει μέσω courier,  στα γραφεία του Διαχειριστή ή να παραδώσει ο ίδιος ή εκπρόσωπός του στην έδρα της εταιρείας. 

 Μετά την καταχώριση της αίτησης εγγραφής του χρήστη στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας, τα έγγραφα που υποχρεούται  να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Διαχειριστή της εταιρείας είναι τα παρακάτω: α)  φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο), αλλιώς του νομίμου εκπροσώπου του, β) στοιχεία μητρώου επιχείρησης για τα φυσικά πρόσωπα από taxis ή στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου από taxis  γ) Επιβεβαίωση στοιχείων εγγραφής και Υπεύθυνη δήλωση, με  υπογεγραμμένους τους όρους.

 

1.3. Άρνηση εγγραφής

 Ο Διαχειριστής δικαιούται να αρνηθεί την οποιαδήποτε αίτηση εγγραφής από οποιοδήποτε αιτούντα, όπως απροειδοποίητα και όποτε επιθυμεί μπορεί να απενεργοποιεί λογαριασμό και να διαγράψει οποιοδήποτε μέλος-έμπορο κατά την  κρίση του.

 

1.4. Ενεργοποίηση λογαριασμού

Όταν όλα τα απαραίτητα έγγραφα αξιολογηθούν και εγκριθούν  από το Διαχειριστή, ενεργοποιείται ο λογαριασμός και ο έμπορος-μέλος  λαμβάνει επιβεβαίωση της εγγραφής του, μέσω του email όπου έχει δηλώσει. Στο εξής έχει δυνατότητα  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και συμμετοχής του στην δημοπρασία, με τη χρήση του  προσωπικού του κωδικού και του email του.

 

 1.5. Κωδικός πρόσβασης

 Τα μέλη  δικαιούνται να έχουν στην κατοχή τους μόνο  (1) λογαριασμό και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός  είναι προσωπικός και απαγορεύεται να παραχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο για οποιονδήποτε λόγο.  Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του κωδικού πρόσβασης, το μέλος πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τους κωδικούς πρόσβασης αλλιώς είναι υπόλογο στο  Διαχειριστή.

 

1.6. Εξουσιοδότηση προς τρίτα πρόσωπα

Επειδή η πλατφόρμα του Διαχειριστή απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται  στην εμπορία οχημάτων ή στην επισκευή ή στην εκμίσθωση ή στην εμπορία ανταλλακτικών ή στην ανακύκλωση οχημάτων, η συμμετοχή τους επιτρέπεται μόνον αυτοπροσώπως και όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο,  μόνον δια του νόμιμου εκπροσώπου του (προκύπτει από έγγραφα).Σε περίπτωση  που νομικό πρόσωπο θελήσει να ορίσει τρίτο άτομο ως διαχειριστή μέλους τότε πρέπει να στείλει ειδική εξουσιοδότηση, η οποία να το δεσμεύει  για τις συγκεκριμένες  συναλλαγές με τρίτου.

 

1.7. Έγγραφα εμπορικής ιδιότητας 

 Ο Διαχειριστής δικαιούται να ζητά από το μέλος τα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει  ότι η εμπορική ιδιότητα είναι ενεργή. Όλα τα στοιχεία που αποστέλλονται στον διαχειριστή θα πρέπει να είναι ακριβή, αληθή και πλήρη και αποδεικνύονται από σχετικά  έγγραφα. 

 

1.8. Μεταβολή στοιχείων ή πτώχευση

Ο έμπορος- μέλος θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον διαχειριστή  για οποιαδήποτε  μεταβολή των στοιχείων του (π.χ. απώλεια ταυτότητας, αλλαγή επωνυμίας, αλλαγή διεύθυνσης επαγγελματικής έδρας , αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου, κ.α  που αφορούν την εγγραφή και την ορθή λειτουργία της πλατφόρμας), όπως και για  τυχόν κατάθεση αίτησης συνδιαλλαγής ή η επιχείρηση του πτώχευσε είναι σε καθεστώς  εκκαθάρισης.

 

1.9. Αποτροπή κινδύνου βλάβης της πλατφόρμας

 Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη  ή κίνδυνο στη χρήση και λειτουργία της πλατφόρμας,  καθώς και στη διαδικασία των δημοπρασιών που διεξάγονται μέσω αυτής. Όταν το οποιοδήποτε μέλος δεν τηρεί τους ανωτέρω όρους και ενεργεί με τρόπο που ενδέχεται να βλάψει την αξιοπιστία και τα συμφέροντα της ιστοσελίδας ή  των άλλων χρηστών,  ο Διαχειριστής διατηρεί κάθε δικαίωμα έναντι του μέλους για πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας του.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Όροι συμμετοχής στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες.

 Βασικές λειτουργίες 

2.1.1. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ,παρουσιάζει προς πώληση μεταχειρισμένα και τρακαρισμένα οχήματα και τα υπολείμματά τους  για τα οποία συλλέγει και διαχειρίζεται τις προσφορές. Σε κάθε προς πώληση όχημα, δίδεται τιμή εκκίνησης την οποία ορίζει ο διαχειριστής. Επιπλέον, καθορίζεται το ελάχιστο ποσό  (χτύπημα-bid) στην κάθε δημοπρασία (+ 100,00 ευρώ). Σε κάθε επιπλέον (χτύπημα-bid)στο κουμπί (+100,00 ευρώ) η προσφορά ανεβαίνει ανάλογα με τα χτυπήματα ανά 100,00 ευρώ. (πχ. τρία χτυπήματα-bid +100x 3=300ευρω).Στις τρέχουσες δημοπρασίες εμφανίζεται ο υπολειπόμενος, κατά αντίστροφη μέτρηση, χρόνος έως την λήξη της δημοπρασίας. Εφόσον γίνει χτύπημα-bid (νέα  προσφορά)στα τελευταία δεκαπέντε (15)δευτερόλεπτα πριν την λήξη της δημοπρασίας ο χρόνος παρατείνεται για άλλα δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα.

2.1.2. Σε περίπτωση όπου ο προμηθευτής-ασφαλιστική επιθυμεί η δημοπρασία να γίνει με κλειστή προσφορά, το κουμπί +100 αντικαθίσταται από κενό πεδίο στο οποίο ο εμπορος-μέλος μπορεί να τοποθετήσει απευθείας την ανώτερη προσφορά του και να αναμένει την λήξη του αντίστροφου χρόνου της δημοπρασίας. Ο έμπορος-μέλος μπορεί να καταθέσει προσφορά μέχρι το τελευταίο δεπτερόλεπτο του αντίστροφου χρόνου στην μπάρα δημοπρασίας. Μετά την τοποθέτηση της ανώτερης προσφοράς η μπάρα δημοπρασίας αλλάζει χρωματισμό απο λευκή σε πορτοκαλί. Το  υπόλοιπο της διαδικασίας μετά την λήξη της δημοπρασίας παραμένει το ίδιο.

 

2.2.Ενδεχόμενα προβλήματα σύνδεσης

Ο Διαχειριστής δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένου  χτυπήματος-bid ή για απροσεξία μέλους, ή για πρόβλημα που οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα ή δυσλειτουργία του υπολογιστή του ή αργό internet.

Κατά την ώρα της live δημοπρασίας (Τρέχουσες Δημοπρασίες) υπάρχει μόνιμη ενημέρωση στο πάνω μέρος της σελίδας όπου αναφέρεται ότι το κάθε χτύπημα-bid είναι δεσμευτικό, προς ενημέρωση των εμπόρων-μελών της πλατφόρμας.

 

2.3.Υλικό δημοπρασίας

Το μέλος αφού συνδεθεί στις τρέχουσες δημοπρασίες και μπει στην καρτέλα του οχήματος, μπορεί να δει αναλυτικά για κάθε όχημα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (π.χ. μάρκα οχήματος, τύπος οχήματος, κυβισμός, τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός, τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το όχημα, αναλυτικές φωτογραφίες κ.α

Τα μέλη αποδέχονται εκ των προτέρων τυχόν  αποκλίσεις σε σχέση με τα παρεχόμενα στοιχεία όπως και τυχόν εσωτερικές ζημιές ή ζημιές σε μηχανικά μέρη οι οποίες δεν δύναται να αποτυπωθούν απόλυτα από το φωτογραφικό υλικό που διατίθεται  σε κάθε δημοπρασία.

 

2.4. Παροχές και αμοιβή διαχειριστή

Η αμοιβή του διαχειριστή(προμήθεια) για την κάθε δημοπρασία ορίζεται από τον τιμοκατάλογο όπου υπάρχει στην πλατφόρμα. Οι επιπλέον παρεχόμενες υπηρεσίες από το Διαχειριστή πχ μεταβίβαση-διεκπεραίωση εγγράφων  και μεταφορά με συνεργαζόμενη οδική βοήθεια στο χώρο του πλειοδότη (ή όπου αυτός επιθυμεί), επιβαρύνει τον έμπορο-μέλος και ορίζεται κάθε φορά από τον Διαχειριστή ανάλογα με την τοποθεσία όπου βρίσκεται το όχημα. Επίσης ο έμπορος-μέλος υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια συνδρομή στον λογαριασμό του διαχειριστή κάθε 1/4 του νέου έτους και το ποσό ορίζεται στα 190 ευρώ+φπα.

 

2.5. Επισήμανση μη διαπιστωμένων ζημιών

Ο Διαχειριστής διαχειρίζεται τις προσφορές χωρίς  να είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης των οχημάτων. Δεν πραγματοποιεί τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων του προμηθευτή, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τα δημοπρατούμενα  οχήματα, ούτε παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση για την ορθή λειτουργία τους.   Τα οχήματα πωλούνται στην κατάσταση που βρίσκονται και διατίθενται στον Διαχειριστή μέσω φωτογραφικού υλικού από τον προμηθευτή-ασφαλιστική. Η ευθύνη για την ορθή λειτουργία και νόμιμη κυκλοφορία, καθώς και η ευθύνη για ύπαρξη  τυχόν  ελαττωμάτων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον ιδιοκτήτη τους.  

 

2.6. Δεσμεύσεις εμπόρων-μελών

Ο έμπορος-μέλος μετά την είσοδό του στην πλατφόρμα αποδέχεται  ότι κάθε φορά που  καταθέτει προσφορά σε δημοπρασία, η συμμετοχή του αποτελεί νομικά δεσμευτική πρόταση για την αγορά του οχήματος και μάλιστα αμετάκλητη. Με την προσφορά του δεσμεύεται για την αγορά του οχήματος για χρονικό διάστημα  είκοσι (20) ημερών μετά την ολοκλήρωση-λήξη της δημοπρασίας.  

 

2.7.Αναμονή έγκρισης

Εάν δεν καταχωρηθεί άλλη προσφορά από αυτή που υποβλήθηκε τελευταία κατά τη λήξη της δημοπρασίας (από τον έμπορο-μέλος), η δημοπρασία του συγκεκριμένου οχήματος ολοκληρώνεται και ενημερώνεται μέσω της πλατφόρμας (ο έμπορος-μέλος που τοποθέτησε την τελευταία προσφορά),ότι η δημοπρασία του συγκεκριμένου οχήματος βρίσκεται σε αναμονή έγκρισης από τον προμηθευτή και τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

 

2.8.Έγκριση  υψηλότερης προσφοράς 

Εάν ο Διαχειριστής  λάβει έγκριση από τον προμηθευτή και τον ιδιοκτήτη του οχήματος, κάνοντας  δεκτή την υψηλότερη προσφορά κατά την κρίση τους (άρθρο 2.9.), τότε ο Διαχειριστής  θα ενημερώσει με αποδοχή στην πλατφόρμα τον έμπορο-μέλος με την υψηλότερη προσφορά ότι η προσφορά του έγινε δεκτή. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή  ο διαχειριστής κρίνουν ότι δεν επιτεύχθηκε η υψηλότερη προσφορά πώλησης του οχήματος, τότε μπορούν να την απορρίψουν. Τυχόν διαφωνία ως προς το πρόσωπο του αγοραστή μπορεί να επιλυθεί μόνο  κατά την απόλυτη  κρίση του Διαχειριστή και του προμηθευτή. 

 

2.9. Μη προγραμματισμένος τερματισμός δημοπρασίας

Ο Διαχειριστής μπορεί να τερματίσει μια δημοπρασία νωρίτερα ή να αρνηθεί προσφορές κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών ή να αποσύρει οποιοδήποτε δημοπρατούμενο όχημα καθώς και να το προσφέρει προς πώληση στην ίδια ή σε νέα δημοπρασία.

 

2.10. Προβλήματα και ενδεχόμενες δυσλειτουργίες 

Σε περίπτωση όπου παρουσιαστεί  οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας ο διαχειριστής πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί η δημοπρασία απρόσκοπτα. Στην περίπτωση που εξακολουθεί να υφίσταται δυσλειτουργία, δικαιούται να τη διακόψει ή και να την ακυρώσει. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι προσφορές που έχουν υποβάλει οι έμποροι-μέλη  στις τρέχουσες δημοπρασίες  διακόπτονται και  ακυρώνονται αυτόματα.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

3.1. Έναρξη διαδικασίας μεταβίβασης

Όταν ο Διαχειριστής ενημερώσει τον έμπορο-μέλος ότι η προσφορά του έγινε δεκτή (εγκεκριμένη προσφορά), ξεκινάει άμεσα η διαδικασία πληρωμής, μεταβίβασης και παραλαβής του οχήματος από το σημείο που βρίσκεται.

 

3.2. Υποχρεώσεις εμπόρων-μελών

3.2.1 Το μέλος-έμπορος  υποχρεούται να καταβάλει το ποσό για την αγορά  του οχήματος, την προμήθεια  του Διαχειριστή (από σχετικό τιμοκατάλογο) ,τα έξοδα μεταβίβασης και μεταφοράς με τη συνεργαζόμενη οδική βοήθεια, όπως και λοιπά έξοδα (πχ courier), στον τραπεζικό λογαριασμό του Διαχειριστή, ή  να καταβάλει το ποσό της αγοράς του οχήματος στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη ή σε οποιονδήποτε άλλο τραπεζικό λογαριασμό που σχετίζεται με τον ιδιοκτήτη, και την προμήθεια της αγοράς, τα έξοδα μεταβίβασης, την μεταφορά του οχήματος και τα λοιπά έξοδα, στον τραπεζικό λογαριασμό του διαχειριστή εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά την ενημέρωση που θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή μέσα από την πλατφόρμα μετά την έγκριση της προσφοράς του. Όλα τα ανωτέρω θα γίνουν μετά από επικοινωνία και καθ΄ υπόδειξη του Διαχειριστή. 

3.2.2. Σε περίπτωση που ο έμπορος-μέλος μετά την έγκριση της προσφοράς του επιθυμεί να δει από κοντά το ζημιωμένο όχημα στον χώρο που βρίσκεται, τότε τα έξοδα μετάβασης επιβαρύνουν τον ίδιο.

3.2.3. Το μέλος-έμπορος οφείλει να εκδώσει και να αποστείλει σχετικό τιμολόγιο για την αγορά του οχήματος, μετά την καταβολή του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό. Ο Διαχειριστής επίσης οφείλει να εκδώσει  στον έμπορο-μέλος σχετικό τιμολόγιο  για τις υπηρεσίες του, καθώς και να αποστείλει την μεταβιβασμένη άδεια κυκλοφορίας, τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες μετά την παραλαβή της στον έμπορο-μέλος.

3.2.4. Ο έμπορος-μέλος  υποχρεούται να εξετάσει το όχημα στον χώρο που βρίσκεται εντός (2) ημερών ή να εξουσιοδοτήσει  εκπρόσωπο του, προκειμένου να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει διαφορά με αυτό που πλειοδότησε  στην πλατφόρμα, όπως και τυχόν απώλεια ή κλοπή εξαρτημάτων από το όχημα. Σε περίπτωση διαπίστωσης των ανωτέρω, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα εγγράφως το Διαχειριστή.  Διαφορετικά θεωρείται ότι  παρέλαβε το όχημα χωρίς καμία απώλεια-κλοπή εξαρτημάτων και στην κατάσταση όπου το πλειοδότησε. Σε περίπτωση που γίνουν τυχόν διαπιστώσεις για τα ανωτέρω υστερόχρονα  και αφού έχει παραλάβει το όχημα, τότε η ευθύνη βαρύνει τον ίδιο έμπορο-μέλος.

3.2.5. Αφού το μέλος- έμπορος λάβει ενημέρωση ότι εγκρίθηκε η προσφορά του οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τον διαχειριστή για την διεκπεραίωση εγγράφων και παραλαβής του οχήματος. Σε περίπτωση που ο έμπορος-μέλος καθυστερεί την διαδικασία, ο Διαχειριστής μπορεί να μεταβιβάσει το όχημα σε άλλο έμπορο χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση και να διαγράψει από εγγεγραμμένο μέλος τον εν λόγω έμπορο -μέλος.

 

3.3. Ενδεχόμενη καθυστέρηση μεταβίβασης

Ο Διαχειριστής ουδεμία ευθύνη έχει για τυχόν καθυστέρηση στο χρόνο μεταβίβασης του οχήματος (πχ θάνατος ιδιοκτήτη, απώλεια άδειας, λήξη ΚΤΕΟ κτλ)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

4. Ο Διαχειριστής μετά από επικοινωνία με τον έμπορο-μέλος υποδεικνύει στην συνεργαζόμενη οδική βοήθεια τον τόπο όπου βρίσκεται το όχημα καθώς και τον τόπο παράδοσής του.  Ο διαχειριστής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης του οχήματος, όπως και για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά την φόρτωση-εκφόρτωση του οχήματος ή εμπλοκή  της οδικής βοήθειας σε ατύχημα ή βαριάς αμέλειας του οδηγού-μεταφορέα. Η οδική βοήθεια ασφαλίζει το μεταφερόμενο όχημα. Την ευθύνη για την αποζημίωση λόγω ζημιών που προκλήθηκαν με υπαιτιότητα της, φέρει εξολοκλήρου η ασφαλιστική εταιρεία που το ασφαλίζει.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 5.1. Τυχόν ελαττώματα

Ο Διαχειριστής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν προγενέστερες ζημιές που είχαν τα οχήματα ή τυχόν κακοτεχνίες από προηγούμενες επισκευές τους, όπως  ουδεμία ευθύνη έχουν για τα ανωτέρω οι προμηθευτές-ασφαλιστικές εταιρείες και ο ιδιοκτήτες των οχημάτων. Ο έμπορος-μέλος κατά την συμμετοχή του στη δημοπρασία αποδέχεται ότι τα οχήματα πωλούνται στην κατάσταση που βρίσκονται, με ενδεχόμενα ελαττώματα, τα οποία δεν διαπιστώθηκαν από τον πραγματογνώμονα κατά την επιθεώρησή του και η προσφορά του είναι δεσμευτική. Επίσης, δεσμεύεται να αναλάβει ο ίδιος την αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων τους χωρίς καμία όχληση.

 

 5.2. Τυχόν παραποιήσεις

Ο διαχειριστής επίσης ουδεμία  ευθύνη έχει για τυχόν παραποίηση του αριθμού πλαισίου, όπως και τυχόν παραποίηση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας και όλων των νόμιμων έγγραφων των οχημάτων που δημοπρατούνται, διότι  λαμβάνει το δημοπρατούμενο υλικό με email από τον Προμηθευτή-ασφαλιστική εταιρεία και ο ίδιος δεν προβαίνει σε κανένα τεχνικό έλεγχο, ούτε αυτοψία, ούτε σε δοκιμή των οχημάτων για να διαπιστώσει τα ανωτέρω. Την ευθύνη για τυχόν παραποιήσεις σε αριθμό πλαισίου και νόμιμα έγγραφα των δημοπρατούμενων οχημάτων έχουν αποκλειστικά και μόνο οι ιδιοκτήτες τους κατά των οποίων οι έμποροι-μέλη διατηρούν τα δικαιώματα τους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

6. Πνευματικά δικαιώματα

Η e-AutoBid είναι μια καινοτόμα  πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών,  το περιεχόμενο της οποίας αποτελείται από logos, ηχογραφημένα videos, γραφικά, αναρτημένα κείμενα,  περιεχόμενα, φωτογραφίες, κ.α

Απαγορεύεται η αντιγραφή του website και γενικώς το περιεχόμενο  της  πλατφόρμας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Διαχειριστή. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε διαμόρφωση, τροποποίηση, υποκλοπή, μεταγλώττιση στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα στο εξωτερικό. Η εταιρεία  e-AutoBid έχει κατοχυρώσει τα πνευματικά της δικαιώματα. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.Ενημέρωση προμηθευτών

Ο  προμηθευτής-ασφαλιστική δικαιούται να γνωρίζει το περιεχόμενο της δημοπρασίας(έμπορους-μέλη) εφόσον αυτή λήξει. Οι έμποροι-μέλη με την αποδοχή των όρων, δίνουν ρητά την συγκατάθεσή τους για την γνωστοποίηση της συμμετοχής τους στην κάθε  δημοπρασία, στον προμηθευτή-ασφαλιστική.

 

8.Υποχρεώσεις διαχειριστή

8.1. Ο Διαχειριστής πριν την έναρξη της δημοπρασίας και αφού λάβει το υλικό του δημοπρατούμενου οχήματος, οφείλει να αποκρύπτει τυχόν στοιχεία που παραπέμπουν στην ταυτότητα του οχήματος π.χ  αριθμό πλαισίου, αριθμό κυκλοφορίας, ακριβής στοιχεία από την τοποθεσία όπου βρίσκεται το όχημα, διακριτικές ταμπέλες καταστημάτων όπου φαίνονται στις φωτο, διακριτικά αυτοκόλλητα στο όχημα και πρόσωπα που τυχόν έχουν φωτογραφηθεί κατά την αυτοψία του πραγματογνώμονα.

8.2. Ο Διαχειριστής της πλατφόρμας, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες  και τα μέλη-έμποροι  οφείλουν να τηρούν εμπιστευτικά όλες τις πληροφορίες στις οποίες έχουν  πρόσβαση και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 και τις τροποποιήσεις του.

8.3. Συγκατάθεση εμπόρων-μελών 

Τα μέλη-έμποροι με την εγγραφή τους στην πλατφόρμα δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στον Διαχειριστή για τη διατήρηση και  επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

9. Οποιαδήποτε διαφορά  προκύψει σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταξύ του Διαχειριστή και συμβαλλόμενων  μερών θα επιλύεται από τα  αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

10. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει οποιαδήποτε στιγμή το λογαριασμό του απενεργοποιώντας την δυνατότητα συμμετοχής σε δημοπρασίες με τα συγκεκριμένα στοιχεία. Διαγράφοντας τον λογαριασμό σας το ιστορίκο των συμμετοχών σας παρεμένει ανώνυμα ως σημείο αναφοράς για τις ασφαλιστικές εταιρίες καθώς είναι απαραίτητα στοιχεία για την ορθή λειτουργία του συστήματος.

Για να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, κάντε είσοδο και πατήστε το κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΙΛ. Είναι απαραίτητο να μην συμμετέχετε σε κάποιο στάδιο δημοπρασίας για να ολοκληρωθεί η διαγραφή καθώς τα ποσά και οι ενέργειες σας είναι δεσμευτικες από την αρχή μέχρι την λήξη μιας δημοπρασίας. Σε περίπτωση που δεν τηρείτε κάποια προϋπόθεση πατώντας το κουμπί θα εμφανιστούν τα βήματα που χρειάζεται να ολοκληρώσετε προκειμένου να συνεχίσετε στην διαγραφή.

https://www.e-autobid.gr/members/MyProfile